که در آن گیاه فلز نقره در آن

بيت /که در آن گیاه فلز نقره در آن

Top